ENERGIAENERGY

Svet okolo nás je v neustálom pohybe. Nie je to len klišé, obsahom tejto vety je tá najzákladnejšia pravda, s prejavmi ktorej sa stretávame denne na každom jednom kroku. Ešte predtým, než vôbec ráno vstaneme z vyhriatych postelí, fungujú procesy, bez ktorých by sme tu určite neboli. Už len to teplo nami vyprodukované, kedy je tak ťažké vstať spod vyhriatej periny, je znakom toho, že sme sami produkujúcimi komoditu, bez ktorej existencia čohokoľvek nemá význam.
Tie najdôležitejšie veci v živote sú často krát nedocenené a prehliadnuté, pretože ich prítomnosť nie je na prvý pohľad ničím senzačným a príťažlivým natoľko, aby sme tomu venovali dostatočnú pozornosť. Ide o akýsi zdanlivo samostatný, paralelne si fungujúci svet, ktorý sa nás priamo údajne netýka. Opak je však pravdou.
My v Resonance si v roku 2014 kladieme za cieľ priblížiť Vám to najzákladnejšie – život v jeho kráse, zložitej jednoduchosti a celistvosti, jeho základné a neoddeliteľné atribúty, ktoré spadajú pod spoločný menovateľ, ENERGIU vo všetkých jej formách, prejavoch, použitiach. Či už sa potrebujeme vôbec prebudiť, premiestniť, zohriať, niečo vytvoriť, zdolať, prekonať, vysvetliť, zmeniť – za všetkým sa ukrýva použitie energie v najširšom spektre jej foriem.
ENERGIA je pohyb, práca, premena. Je to ten najelementárnejší príklad kauzality, kde dôsledky neexistujú bez vstupných zdrojov, bez príčiny, bez A niet B. Vesmír vznikol na základe štiepenia hmoty, častíc; voda, vietor či dokonca samotná práca funguje na princípe pohybu, ľudské telo zase na báze premeny, chemických procesov, kedy sa potrava premieňa na teplo a energiu vo forme živín nevyhnutných k nášmu prežitiu, slnečné lúče podnecujú fotosyntézu rastlín, zohrievajú atmosféru a prinášajú život, no niekedy paradoxne aj skazu.
A to je taktiež neoddeliteľná súčasť našej témy. Svet je plný protikladov, a pri energii to platí dvojnásobne. Hovoríme síce o najzákladnejšom elemente bytia, no ten je zároveň aj najnebezpečnejší. Ako vie pomáhať a prinášať život, nesprávnym spôsobom použitý vie priniesť obrovskú skazu. Príťažlivosť tejto témy nemá limity. Budeme radi, ak sa počas celého roka zapojíte do diskusií ohľadom množstva pod-tém (niektorých aj kontroverzných) tejto celoročnej koncepcie o ENERGII a prispejete svojou časťou k hlbšiemu pochopeniu celej problematiky. Racionálny a zodpovedný prístup je najmä pri takejto téme a jej následkoch pre človeka viac než na mieste.
Počas najbližších mesiacov vám ponúkneme formou blogov, článkov, súťaží, eventov, diskusií, čo najprehľadnejší svet všadeprítomnej ENERGIE. Naučíme sa jej štruktúru, potenciál, prejavy, jej využitie, ale aj jej nedostatky a nebezpečenstvo, ktoré so sebou môže prinášať a ako sa ho vyvarovať. Je to rozsiahly a fascinujúci svet informácií a poznatkov, ktoré sa pre Vás pokúsime spracovať do prehľadných blokov a budeme Vás pravidelne zásobovať jednotlivými pod -kategóriami.
Na úvod Vám ponúkneme všeobecný prehľad o tom, čo energia je a aké formy poznáme, kde všade sa s ňou stretávame a ako ju čo najlepšie zužitkovať. Následne Vás prevedieme svetom základných foriem (druhov) energie, ktorá obklopuje všetko okolo nás, a narábanie s nimi má priamy dopad na naše zajtrajšky.
Základné druhy energie:
– Fosílne palivá (ropa, uhlie, zemný plyn)
– Slnečná energia
– Veterná energia
– Vodná energia
– Biomasa
– Nukleárna (atómová) energia
– Geotermálna energia
– Energia ľudského tela, strava, príroda, duševný stav
Rok 2014 bude pre Resonance v znamení ENERGIE. Veríme, že bude rovnako energickým a bohatým, ako bol ten predošlý a podarí sa nám spoločne ďalej šíriť myšlienky zdravého a racionálneho prístupu k životu. Tešíme sa na Vaše odpovede v anketách, na Vaše postrehy, pomoc pri spracovaní tém, účasť na eventoch a veríme, že sa spoločne posunieme opäť ďalším krokom k cieľu – vytvoreniu zdravšieho a ešte viac hodnotnejšieho miesta na život pre nás všetkých.

Author: Patrik Guba

Prečo Resonance? Život je o zodpovednosti. V prvom rade k sebe samému, rodine, priateľom, no a v neposlednom rade k svetu okolo nás. Vo všetkom sme obklopení protikladmi, ktoré spolu neustále zápasia. Misky váh sa kolíšu zo strany na stranu a je dôležité si uvedomiť, že sme neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu. Na nás a našich rozhodnutiach závisí, ako budú vyzerať naše zajtrajšky. Resonance sme založili preto, aby sa nezabúdalo na tieto fakty a neustále v ľuďoch „rezonovala“ myšlienka a túžba vlastnej angažovanosti a zodpovednosti ku všetkému, čo nás obklopuje. Našou snahou je preto, za pomoci širokej škály prostriedkov, prehlbovať znalosti o problematike človeka a prostredia, v ktorom žije, nabádať ho ku konštruktívnym, racionálnym a ekologickým riešeniam v oblasti energií, materiálov, výroby, spotreby, recyklácie, prírody, ale aj stravovania a racionálnych spoločenských návykov. Chceme podnietiť myslenie mladej generácie, nasmerovať jej tvorivý potenciál, rozšíriť obzory a znalosti tej staršej, priblížiť ľuďom inovatívne riešenia a zvýšiť kvalitu nášho okolia. Resonance je predovšetkým o živote. A život je o zodpovednosti.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.